Nghe thử: 
Thập Giá Trên Đồi Hoang
Ai Sẽ Biết Ngày Nào Chúa Đến

Liên Lạc:

 

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 
915 South Wakefield St, Arlington, Virginia, 22204, 
Email: cttd.vn@verizon.net

hoặc ndhoang phone 703-328-5054 
Email:
ndhoang22039@netscape.net