Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 D. Linh Tinh
 D2.1. Encore Help
 Basic Encore 1: Chuẩn Bị (Setup)
 New Topic  Topic Locked
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
1205 Posts

Posted - 01/08/02 :  10:05  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message
Dưới đây là một vài hướng dẫn để giúp các bạn nào muốn dùng software Encore để chép nhạc. Những hướng dẫn dưới đây cho Encore version 4.2. Version này không work trong winNT và Win2000. Encore mới nhất có thể dùng cho Win2000 là version 4.5 (nhưng vẫn chưa dùng được cho WinNT).

1. Bắt đầu tạo những hàng kẻ (setup)

a). Mở encore lên. Sau khi mở lên bạn sẽ thấy nó có sẵn (default) một khuông nhạc (dùng cho piano). Vì là khuông nhạc của piano nên bạn không thể dùng để viết cho bài hát (nhạc và lời) được, bạn phải tạo một khuông nhạc khác, như sau:

b). Click vào FILE chỗ tool bar, rồi chọn NEW. Sau đó sẽ có một khung nhỏ xuất hiện để bạn chọn (setup). Trong đó có 4 loại loại khuông nhạc (staff formats)
- Template: là những khuông nhạc được làm sẵn (template), do mình customize và save as tempalte.
- Piano-Vocal: là loại khuông nhạc dùng để viết cho 1 bài hát và phần đệm piano.
- Single staffs: là loại khuông nhạc dùng để viết cho bất cứ sáng tác nàọ
- Piano (default): là loại khuông nhạc dùng đe6? viết cho piano mà thôi


c). Chọn Single staffs (để viết cho bài hát).

d). Layout:
- Staff per system: số hàng nhạc mỗi trong một khuông. Nếu là bài hát chỉ có cần 1 hàng nhạc, thì điền vào "1", nếu bài hát cần 2 hàng kẻ (cho nữ và nam), thì điền vào số "2", vv.... Giả sử bạn cần viết cho 2 hàng, viết vào số 2. (Sau này, khi đang viết mà cần thêm nữa thì có thể vô trong SCORE và add staff)

- System per page: số khuông nhạc trong một trang. Điền vào số 5 nghĩa là 1 trang có 5 kuông nhạc. (Sau này có thể thay đổi, dùn g SCORE và System Per Page)

- Measures per system: số trường canh (ô nhạc) trong mỗi hàng nhạc. Điền vào số 4 nghĩa là mỗi hàng nhạc có 4 trường canh (Sau này, có thể thay đổi, dùn g SCORE và Measures per system)

e). Click vào OK button là xong phần setup.

<còn tiếp>

HoangHung

NC/CT
1205 Posts

Posted - 01/08/02 :  10:44  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message
2. Hiểu biết một vài functions của Toolbar

Một Encore Window gồm có 3 phần chính:

1. Dẫy đầu tiên (bên dưới Encore title) là các MENUS. Có tất cả 9 MENUS: File, Edit, Notes, Measures, Score, View, Windows, Setup, Help.

2. Bên dưới phần Menus là Toolbar (xem bên dưới)

3. Phần lớn nhất là phần để chép nhạc.

TOOLBAR:


a). Voice Selector: Dùng cho 2 trường hợp
- Để chép nhạc cho các bè khác nhaụ Khi viết cho bè 2 trong cùng 1 dòng nhạc thì chọn số 2 rồi viết.
- Để viết lời của bản nhạc. Khi viết lời 2, thì chọn số 2, lời 3 thì con số 3, vvv...

b). Arrow Tool: Mỗi khi sửa chữa (edit) bản nhạc, thì click vào icon này trước.

c). Eraser Tool: Click vào icon này rồi click vào các chỗ viết sai (nốt nhạc hay lời ca) để delete.

d). Pencil Tool: Dùng để viết các nốt nhạc hay viết lời.

e). Record button: Chỉ dùng khi chép nhạc bằng Midi (đàn điện).

f). Play Button: Sau khi viết nhạc xong, click vào nút này để nghe nó play.

g). Stop Button: Đang khi nghe mà muốn stop thì click vào nút này.

h). All Notes Off button: khi đang play mà gặp problem (có thể vì sound card), thì clcik vô nút này.

i). Thru button: Dùng cho Midi, đùng để turn on/off midi thru.

j). Measures Indicator: Click vào đây để thay đổi số của measurẹ Thí dụ mình muốn go to measure number 5, thì mình thay đổi số 5. Khi Click "PLAY" thì nó play từ measure 5 trở đi\.

k). Zoom Tool: Click vô nút này rồi clcik vào bản nhạc sẽ làm cho bản nhạc lớn hơn. Click lần nữa sẽ trở lại bình thường.

l.) Page Icons: Số trang. Khi bạn viết một bài hát dài 5 trang thì sẽ có 5 trang xuất hiện, bạn muốn đi đến trang nào, thì click vào số trang đó.

<còn tiếp>

Go to Top of Page

HoangHung

NC/CT
1205 Posts

Posted - 01/08/02 :  11:42  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message
3. Thay Đổi Số Nhịp (Time Signature)

Sau khi bạn tạo cái khung của bản nhạc, thì nó tự động (default) là nhịp C (hay 4/4). Gỉa sử bản nhạc của bạn định viết là nhịp 2/4, thì bạn làm như sau:

a). Click vào Arrow tool.

b). Click vào MEASURES MENU (trên top)

c). Click vào Time Signaturẹ..
Bạn sẽ thấy một khung nhỏ xuất hiện để cho bạn chọn (setup) số nhịp mà bạn mong muốn.d) Nếu bạn muốn nhịp 2/4 thì click vào nút 2/4. Nếu bạn muốn tạo một nhịp khác như 9/12, thì bạn dùng cái option OTHER và biên vào 9/12.

e). Click vào mũi tên chỗ "From Measure" để chọn tất cả mọi measure.

f). Click OK để trở lại\.

=======================

4. Thay Đổi Bộ Khóa (Key Signature)

Sau khi bạn tạo cái khung của bản nhạc, thì nó default không có dấu biến (DÔ trưởng hay LA thứ). Nếu bài hát bạn định viết là LA trưởng, có 3 thăng (sharp), thì bạn làm như sau:

a). Click vào Arrow tool.

b). Click vào MEASURES MENU (trên top)

c). Click vào Key Signaturẹ..
Bạn sẽ thấy một khung nhỏ xuất hiện để cho bạn setup.d) Nếu bạn muốn 3 thăng (sharp), thì click vào cái cái "upper arrow" chỗ scrollbar 3 lần. (Nếu là dấu giáng (flat) thì click vào mũi tên ở dưới).

e). Click vào mũi tên chỗ "From Measure" để chọn tất cả mọi measure.

f).Click OK để trở lại\.

=======================================


5. Thay Đổi Khóa SOL (Treble Clef) ở hàng nhạc 2 thành Khóa FA (Bass Clef)

Sau khi bạn tạo cái khung của bản nhạc, thì nó default tất cả các khuông nhạc là khóa SOL (Treble Clef). Nếu bài hát bạn định hàng nhạc thứ 2 cho bè Bass, thì bạn cần đổi khóa SOL thành khóa Fa, như sau:

a). Click vào Arrow tool.

b). Click vào WINDOWS menu, rồi Pallete, rồi Clefs.
Bạn sẽ thấy một cái "Clefs Pallete" xuất hiện.c). Click vào cái khóa FA trong Clefs Pallete

d.) Rồi click vào trong hàng nhạc thứ 2. Bạn sẽ thấy nó thay đổị

<còn tiếp>
http://www.calendi.com/thanhnhac/link.asp?TOPIC_ID=360

Go to Top of Page

HoangHung

NC/CT
1205 Posts

Posted - 01/09/02 :  07:59  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message
Nếu các bạn có thắc mắc gì về những hướng dẫn ở trên, xin post trong forum sau đây:

http://www.calendi.com/thanhnhac/link.asp?TOPIC_ID=285

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Topic Locked
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05